CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT ĐỨC NHẬT
89/3 A ,Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TpHCM.
Điện thoại: 028.62763064 - fax:08.62545537

Email: vietducnhat@gmail.com
Lh:0979 62 64 64 - 0916314647

Văn Phòng Hà Nội
68 Nguyễn Văn Hưởng ,P.Giang Biên,Q.Long Biên,Tp.Hà Nội
Điện thoại  : 0979 62 64 64 -- 0916 31 46 47 - 028.6276.3064
Email: vietducnhat@gmail.com

PHỤ GIA THỰC PHẨM
HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM
THIẾT BỊ THỰC PHẨM
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Clip Video
Liên kết
 
 
 
 
TIN TỨC 
 
 
 
 

Bảo quản nấm mốc,oxi hóa,

Coâng duïng : Keùo daøi thôøi gian söû dung ,Giöõ cho thöïc phaåm khoâng bò naám moác ,nhôùt ,ñoå nhöïa ,oâ thiu, oxi hoùa,

 Haïn cheá vi khuaån xaâm nhaäp,giöõ ñöôïc höông vò truyeàn thoáng cuûa saûn phaåm ,oån ñònh höông vò ,oån ñònh maøu. .

Söû duïng:  Trong nghaønh cheá bieán thöïc phaåm nhö caùc loaïi gioø chaû, xuùc xích , caùc loaïi Nem,jampon , pate,chaû caù ,chaû möïc .. . .Trong nghaønh cheá bieán thöïc phaåm coù boät nhö  choáng naám moác,Mieán khoâ,mì khoâ,mì öôùt,huû tieáu,baùnh phôû,buùn khoâ,buùn öôùt vaø caùc loaïi baùnh

:: Phụ gia bảo quản

BẢO QUẢN HA - Q1

phụ gia bảo quản

Công dụng : Kéo dài thời gian sử dung ,giữ cho thực phẩm không bị nấm mốc ,nhớt ,đổ nhựa ,ô thiu, oxi hóa, hạn chế vi khuẩn xâm nhập,giữ được hương vị truyền thống của sản phẩm ,ổn định hương vị ,ổn định màu. .
Sử dụng : Trong nghành chế biến thực phẩm như các loại giò chả, xúc xích , các loại Nem,jampon , pate,chả cá ,chả mực v . v.

sản phẩm được lưu hành số : 437/2009/YT-CNTC

Bảo quản - ERETHORBATE
Giá: Call
SODIUM BENZOATE
Giá: Call
Bảo quản
Giá: Call
12

Hỗ trợ trực tuyến

 P. Kinh doanh 1
 
P . Kinh doanh 2

P . Kinh doanh 3
  

P.Tư vấn
Kỹ thuật

P.Hỗ trợ
khách hàng

Số luợt truy cập

Tỷ giá ngoại tệ

Đối tác

            

 

 

THỰC PHẨM AN TOÀN

Rau quả VN

Yến sào  KH

Đối tác