EXCELLENT BRAND 2017

Thương hiệu xuất sắc năm 2017

Cúp vàng thương hiệu an toàn thực phẩm Việt Nam

    

Sản phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng Năm 2009